WAPA / CCPC

The Wales Association for the Performing Arts (WAPA) is the umbrella body for the professional performing arts organisations in Wales.

WAPA’s main role is to promote the professional performing arts by raising the profile of the sector in as many ways as possible. This includes holding general meetings with high calibre speakers, arranging seminars on specific subjects, producing briefing papers on important policy issues and contributing to consultations from national, regional and sector specific sources.

WAPA has regular face to face meetings with the Arts Council of Wales and has become nationally recognised as the voice of the performing arts in Wales.

Cymdeithas Cymru ar gyfer y Celfyddydau Perfformio yw WAPA, sef corff ambarél ar gyfer cwmnïau celfyddydau perfformio proffesiynol yng Nghymru, yn cynrychioli theatr, opera a dawns.

Prif swyddogaeth CCPC yw hyrwyddo’r celfyddydau perfformio proffesiynol drwy ddod â mwy o sylw i’r sector mewn cymaint o ffyrdd ag sy’n bosibl. Mae hyn yn cynnwys cynnal cyfarfodydd cyffredinol gyda siaradwyr o safon uchel, trefnu seminarau ar bynciau penodol, cynhyrchu papurau cefndir ar faterion polisi pwysig, a chyfrannu at ymgynghoriadau cenedlaethol, rhanbarthol a phenodol i’r sector.

Bydd CCPC yn cwrdd yn rheolaidd wyneb-yn-wyneb â Chyngor Celfyddydau Cymru, ac mae bellach yn cael ei gydnabod yn genedlaethol fel llais y celfyddydau perfformio yng Nghymru.