Investing in the arts / Buddsoddi yn y Celfyddydau

Why should Wales invest in the professional performing arts?

The performing arts bring benefits to the people of Wales.  They change people’s lives, widen their social environment, expand and entertain, lead to self development and strengthen confidence.

They bring benefits to local communities.  The arts sensitise people to change; open eyes to different possibilities: challenge preconceptions and stimulate innovation.  Professional companies work with many groups promoting citizenship amongst the audiences participants and the artists themselves.  They work with children, adolescents, people with learning disabilities, the homeless, refugees, prisoners and others who through their involvement gain a sense of worth and self expression.

The performing arts show Wales at its most inclusive.  Over 60% of adults in Wales attend or take part in arts activities.  21.6% of adults in Wales attend plays once a year or more.

And they bring benefits to the economy of Wales.  The annual turnover generated by the arts and cultural industries is £1.1 billion according to the Economic Impact Study.

Finally they improve education, training, skills, and employment opportunities.  Performances and workshops in schools and community centres introduce children and young people to the arts.  Over 100,000 children experience live art through performances and through participation.

Pam ddylai Cymru fuddsoddi yn y celfyddydau perfformio proffesiynol?

 Y celfyddydau proffesiynol yn dod â buddiannau i bobl Cymru. Maent yn newid bywydau pobl, yn lledu gorwelion eu hamgylchedd cymdeithasol, yn ehangu ac yn difyrru, yn arwain at hunan-ddatblygiad ac yn cryfhau hyder.

Maent yn dod â buddiannau i gymunedau lleol. Mae’r celfyddydau’n gwneud pobl yn sensitif i newid; yn agor llygaid i bosibiliadau gwahanol; yn herio rhagdybiaethau ac yn ysgogi arloesedd. Bydd cwmnïau proffesiynol yn gweithio gyda llawer o grwpiau, gan hyrwyddo dinasyddiaeth ymhlith y cynulleidfaoedd sy’n cyfranogi a’r artistiaid eu hunain. Maent yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc, pobl ag anawsterau dysgu, pobl ddigartref, ffoaduriaid, carcharorion ac eraill sydd, drwy gymryd rhan, yn magu ymdeimlad o werth a hunan-fynegiant

Y Celfyddydau perfformio yn dangos Cymru ar ei mwyaf cynhwysol. Mae mwy na 60% o oedolion yng Nghymru yn mynychu gweithgareddau celfyddydol neu gymryd rhan ynddynt. Mae 21.6% o oedolion yng Nghymru yn mynychu drama unwaith neu fwy y flwyddyn.

Ac maent yn dod â buddiannau i economi Cymru. Mae’r trosiant blynyddol a gynhyrchir gan y celfyddydau a’r diwydiannau diwylliannol yn £1.1 biliwn yn ôl yr Astudiaeth Effaith Economaidd.

O’r diwedd yn gwella addysg, hyfforddiant, sgiliau a chyfleoedd gwaith. Mae perfformiadau a gweithdai mewn ysgolion chanolfannau cymuned yn cyflwyno plant a phobl ifanc i’r celfyddydau. Mae mwy na 100,000 o blant yn profi celfyddyd fyw drwy berfformiadau a thrwy gymryd rhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>