Y Siop Siarad – Beth Nesa?

Y siop siarad …….. Sgwrs ynghylch y Celfyddydau Perfformio yng Nghymru 

Beth nesaf?

Ar 21 Tachwedd, cynhaliodd CCPC a Creu Cymru sgwrs ar y cyd. Ein nod oedd deall pa ddulliau oedd y rhai gorau ar gyfer cefnogi sector y Celfyddydau Perfformio at y dyfodol. Beth sydd ei angen? Beth oedd yn ddefnyddiol?

Mynychodd 41 o bobl y digwyddiad o bob rhan o’r maes; roedd cynhyrchwyr, artistiaid, sefydliadau a chyflwynwyr oll wedi eu cynrychioli a dyma rhywfaint o’r hyn a ddywedwyd ganddynt. Rydym wedi dethol y prif feysydd trafod a’r themâu a amlygwyd yn ystod y dydd a bydd Pwyllgor Gwaith CCPC yn cyfarfod ym mis Ionawr er mwyn trafod y materion hyn ac i ymateb gyda chynllun i symud pethau ymlaen.

Hyfforddiant

Amlygwyd yr angen am hyfforddiant perthnasol y gellir ei fforddio. Gwyddom bod nifer helaeth o gyrsiau hyfforddi o safon yn cael eu darparu gan gyrff o fewn y diwydiant sy’n gweithredu led-led y DU megis yr ITC ynteu UK Theatre ond bu cryn drafodaeth ynghylch cost, lleoliad a chynnwys yr hyfforddiant hwnnw. Mynegwyd y farn hefyd y gallai sefydliad gydag aelodau megis CCPC weithio gyda’r aelodau er mwyn rhannu adnoddau a chreu llwyfannau lle gallai pobl dderbyn cefnogaeth oddi wrth gymheiriaid a gweithio ynghyd er mwyn datrys problemau a wynebu heriau.

Teimlid bod angen sefydliad megis CPCC er mwyn darparu hyfforddiant a gwybodaeth a oedd:

 • yn lleol ynteu’n ddigidol er mwyn lleihau costau ac amser teithio
 • yn berthnasol i gwmnïau bychan ac unigolion
 • yn darparu gwasanaeth mentora ynteu gefnogaeth ar gyfer artistiaid ynteu gynhyrchwyr a oedd yn dechrau eu hamlygu eu hunain
 • yn canolbwyntio ar Gymru
Aelodaeth

Er mwyn i CCPC fod yn berthnasol rhaid iddo fod yn gynrychioladol. Mae’r sector yn newid ac mae angen i CCPC fod yn gynhwysol. Roedd yna gydnabyddiaeth bod angen i CCPC gynhyrchu incwm a bod tâl aelodaeth yn un ffordd o wneud hynny ond ei bod hi’n bwysig hefyd bod unigolion nad oedd yn medru fforddio ymaelodi fod â rhyw ffordd o ryng-weithio gyda’r sefydliad a bod yn rhan o’r gwaith a oedd yn cael ei wneud gan CCPC.

Roedd annibyniaeth CCPC yn cael ei ystyried yn werthfawr felly ei bod hi’n bwysig i hunan-ariannu creiddiol CCPC trwy gynhyrchu incwm barhaus.

Roedd datblygu aelodaeth yn flaenoriaeth ar gyfer y Pwyllgor Gwaith wrth edrych tua’r dyfodol:

 • Mae angen gweledigaeth glir ar CCPC, yr hyn ydyw, beth mae’n ei wneud
 • Rhaid i’r aelodaeth fod yn amrywiol ac yn gynrychioladol o’r sector yn ei chrynswth
 • Mae angen model ariannol cadarn ar CCPC
 • Rhaid bod cyd-bwysedd lleisiau o blith yr aelodaeth, fel yr oedd yn y Siop Siarad
 Rhwydweithiau

Nid oedd darparu cyfleoedd rhwydweithio yn cael ei weld fel un o swyddogaethau pwysicaf CCPC. Ar y cyfan, y consensws yn yr ystafell oedd fod yna rwydweithiau eraill yn bodoli yr oedd pobl eisoes yn aelodau ohonynt.

Mae’n bosib bod yna swyddogaeth i CCPC gyda:

 • rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau rhwydweithio fel bod rhwydweithiau yn rhai agored yn hytrach na’n gaeedig a digwyddiadau ar gael i rychwant ehangach o bobl
 • Cynnal digwyddiadau gyda ffocws amlycach ynteu sgyrsiau ynghylch materion penodol
 • Cefnogi gwirfoddolwyr sydd ar hyn o bryd yn gweinyddu ynteu gynnal rhwydweithiau
 Gwefan

Teimlid y gallai gwefan CCPC gael ei datblygu ymhellach er mwyn dod yn offeryn cyfathrebu allweddol.

 • A fyddai modd i ni ddefnyddio llwyfan digidol sy’n bodoli eisoes, megis BaseCamp er mwyn creu mecanwaith i aelodau fedru rhannu ac ymwneud â’i gilydd yn fwy effeithiol?
 • Fedrwn ni ddefnyddio’r wefan er mwyn rhannu gwybodaeth?
 • Dylai’r wefan fod yn adnodd y gellid cyfeirio pobl ati er mwyn dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol yn arbennig felly y rheini sy’n newydd i Gymru ynteu’r sector
 Eiriolaeth/Lobïo

Cawsom gryn drafod ynghylch eiriolaeth a lobïo. Roed yna ymdeimlad bod angen i unigolion a sefydliadau fod yn gwneud hyn yn ddyddiol. Roedd yna botensial i CCPC amlygu’r gwaith hwn ac hefyd gefnogi’r sector gyda gwybodaeth, offer ac adnoddau. 

 • Roedd cael llais yn bwysig ond rhaid i’r llais hwnnw fod yn gynrychioladol
 • Gall eiriolaeth ganolog amlygu’r sylw i’r hyn a wneir yn lleol/ar lefel ranbarthol
 • Mae’n rhaid i ni ystyried y cwestiwn “Pwy sy’n siarad drosom ni?”
 • Dylem ddathlu yn fwy aml
 • Medrem greu cysylltiadau cryfach gyda sefydliadau megis ITC ac UK Theatre er mwyn manteisio ar eu profiad gyda’r nod o ddarparu gwybodaeth leol
 Pwyntiau pellach

Nid yw’r rhestr hon, yn cwmpasu’r sgwrs gyfan mewn unrhyw ffordd. Fodd bynnag mae’n cynrychioli rhai o’r prif bwyntiau a amlygwyd o fewn trafodaethau tipyn ehangach. Mae yna ambell bwynt ehangach y mae’n bwysig i CCPC fyfyrio arnynt:

Sut ydym ni’n diffinio’r Celfyddydau Perfformio? A ddylem ni ehangu ymbarél CCPC i gynnwys yr holl Gelfyddydau Byw? Sut mae CCPC yn ymwneud â’r sector ehangach, y celfyddydau gweledol, y diwydiannau creadigol? Dylem ystyried y rhyngweithiadau hyn.

Mae angen i CCPC ystyried y dyfodol, y newidiadau yn y tirwedd a cheisio cynllunio’n effeithiol. Gyda llai o gyllid fyddwn ni â nifer llai o gwmnïau a nifer helaethach o rai annibynnol? Pa ffyrdd newydd fydd yna o weithio? Pa rai fydd y ffyrdd newydd o ymgyfranogi yn y celfyddydau a diwylliant yn y dyfodol?

A ddylai CCPC a Creu Cymru ystyried cyfuno ynteu weithio gyda’i gilydd yn agosach? A yw anghenion theatrau a chanolfannau celfyddydol yn wahanol i’r rheini sydd gan gynhyrchwyr? Sut fuasai’r ddau sefydliad, a’r elfennau ynglŷn â chreu, cyflwyno a chymryd rhan, yn dod ynghyd.